Με το προεδρικό διάταγμα 7/2017 – ΦΕΚ 14/Α/9-2-2017 το αστυνομικό τμήμα Αγιάσου παραμένει οριστικά και μάλιστα αναβαθμίζεται αφού σύμφωνα με το άρθρο 92 του προεδρικού διατάγματος – ΦΕΚ ο αστυνομικός σταθμός Πολυχνίτου ο οποίος εδρεύει στην δημοτική ενότητα Πολυχνίτου του δήμου Λέσβου υπάγεται διοικητικά στο αστυνομικό τμήμα Αγιάσου.

Ολόκληρο το  Φ.Ε.Κ.     ΕΔΩ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E

9 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14

Συγκεκριμένα: 

 

Άρθρο 92

 Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου 1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου λειτουργούν το  Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

 α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης,

 β. Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης,

γ. Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης,

 δ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής,

 στ. Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου,

ζ. Αστυνομικό Τμήμα Γέρας,

η. Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου,

θ. Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας,

 ι. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και

ια. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Λέσβου.

 2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:

α. ο Αστυνομικός Σταθμός Πολιχνίτου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου του δήμου Λέσβου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου,

 β. ο Αστυνομικός Σταθμός Μανταμάδου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μανταμάδου του δήμου Λέσβου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής,

γ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ερεσού – Αντίσσης και Μήθυμνας, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Ερεσού-Αντίσσης και Μήθυμνας του δήμου Λέσβου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής,

δ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Ευστρατίου και Μούδρου, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο δήμο και στη δημοτική ενότητα Μούδρου του δήμου Λήμνου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας.

3. Έδρα των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Μυτιλήνης του δήμου Λέσβου, των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ οι δημοτικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Καλλονής, Πλωμαρίου, Γέρας και Αγιάσου του δήμου Λέσβου, αντίστοιχα και της περίπτωσης θ΄ η δημοτική ενότητα Μύρινας του δήμου Λήμνου.

                               Επιστροφή  στην αρχική σελίδα